Propozície

2025

Vážení priatelia,

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach pokračuje v tradícii organizovania

Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice pre deti a mládež do 17 rokov
v sólovej hre na klavíri

v termíne 10. - 13. apríl 2025

Súťaž sa koná v dvojročných cykloch.

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Miesto konania súťaže: ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice

Hlavný mediálny partner: Slovenská televízia a rozhlas

Termíny priebehu súťaže a sprievodných akcií:

Súťažné podmienky:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom termíne si zaregistrujú prihlášku. Súťažiacich bude hodnotiť 5-členná medzinárodná porota. Rozhodnutie poroty bude konečné a neodvolateľné.

Kategórie súťaže:

Súťažný repertoár:

  • 1. kolo – výberové
  • skladba z obdobia baroka
  • skladba z obdobia romantizmu
  • 2. kolo – finálové
  • skladba z obdobia klasicizmu
  • skladba z obdobia 20. alebo 21. storočia

Podmienkou je hra spamäti. Zmeny repertoáru je možné nahlásiť do 28. februára 2025 na mailové adresy medzinárodnej klavírnej súťaže:

Časové limity v každom kole:

Časové limity je nutné bezpodmienečne dodržať!
Pri nedodržaní časového limitu porota môže súťažiaceho diskvalifikovať, pri predĺžení časového limitu bude súťažiaci zastavený.

Usmernenie k zaradeniu skladateľov do štýlových období:

Skladateľov žijúcich a komponujúcich na prelome 19. a  20. storočia (S. Rachmaninov, A. Skriabin, C. Debussy, M. Ravel a podobne) zaraďujte s celou ich tvorbou k skladbám 20. a 21. storočia do 2. kola.

Ocenenia súťažiacich:

Organizačné pokyny:

Prihlášky do súťaže so súťažným repertoárom, objednávkou na ubytovanie pre súťažiaceho a pedagóga (v prípade jeho neúčasti za rodiča), kópiou rodného listu súťažiaceho spolu s digitálnou portrétnou fotografiou a dokladom o zaplatení účastníckych poplatkov podajte najneskôr do 31. decembra 2024

Účastnícky poplatok:

s ubytovaním a raňajkami na 3 noci v Garni Hotel Akadémia

V prípade nezáujmu o ubytovanie v Garni Hotel Akadémia

Obedy a večere usporiadateľ nezabezpečuje.

Pozorovatelia si zabezbečujú ubytovanie sami.

Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť do 31. decembra 2024.

Bankové údaje

Názov účtu: Občianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž

Názov a adresa banky príjemcu: Slovenská sporiteľňa, a. s. Košice, Hlavná 103, 041 97 Košice

IBAN: SK72 0900 0000 0050 5239 1050

BIC (SWIFT): GIBA SK BX

POPLATKY BÁNK HRADÍ SÚŤAŽIACI

Bez zaplatenia účastníckych poplatkov nebude organizačný výbor súťaže akceptovať účasť na súťaži. Účastnícky poplatok v prípade neúčasti súťažiaceho, pedagóga, alebo rodiča nebude vrátený.

Upozornenie:

Zahraniční účastníci, ktorí potrebujú pozvanie k vízam pre vstup do Európskej únie, vypíšu potrebné údaje vo formulári.

Po zaevidovaní prihlášky a zaplatení účastníckych poplatkov organizátor potvrdí súťažiacemu prijatie a zaradenie do súťaže. Organizačné pokyny a časový rozpis súťaže budú zaslané mailom minimálne mesiac pred súťažou.

V prípade, že vám nedopatrením organizačné pokyny nebudú doručené, informujte sa na kontaktných mailových adresách medzinárodnej klavírnej súťaže:

Poštová adresa:

tel:

Cestovné:

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám, alebo organizácia, ktorá ho vyslala.

Tešíme sa na stretnutie s vami na Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera v Košiciach a prajeme vám veľa úspechov!

Anna Žitvová, DiS. art.

riaditeľka školy

predsedníčka odbornej komisie súťaže

Propozície